نشاني

پست الكترونيكي

آدرس سايت

نام

اراک ـ خیابان شهید بهشتی ـ خیابان علوم ـ صندوق پستی: 879 ـ کد پستی:

p.r@araku.ac.ir

http://www.araku.ac.ir

دانشگاه اراک

ارومیه-  خیابان شهيد دکتر بهشتی - ستاد مرکزی دانشگاه - صندوق پستی:165-57153

chancellor@mail.urmia.ac.ir

http://www.urmia.ac.ir

دانشگاه ارومیه

اصفهان - میدان آزادی (دروازه شیراز) -  خیابان دانشگاه کدپستی: 73441-81746

publicrell@ui.ac.ir

http://www.ui.ac.ir

دانشگاه اصفهان

تهرانميدان ونك انتهاي خيابان ونك دانشگاه الزهرا(س)ک .پ :93973-19938

 

http://www.alzahra.ac.ir

دانشگاه الزهرا(س)

ایلامخيابان پژوهش صندوق پستي: 516-69315

chanceller@mail.ilma.ac.ir

http://www.ilam.ac.ir

دانشگاه ایلام

بجنورد -  بجنورد - کیلومتر 4 جاده اسفراین - دانشگاه بجنورد

55111-94531ک.پ:1339

info@ub.ac.ir

http://www.ub.ac.ir

دانشگاه بجنورد

همدان ـ خیابان شهید فهمیده ـ روبروی پارک مردم ـ کد پستی:4161-65174

publicoffice@basu.ac.ir

http://www.basu.ac.ir

دانشگاه بوعلی سینا

بیرجند كيلومتر 5 بروار دانشگاه پرديس شوكت آباد -  صندوق پستی615-97175

 

http://www.birjand.ac.ir

دانشگاه بيرجند

ـ بلوار دانشگاه  بين‌المللي امام خميني (ره) ـ کد پستی 16818-34149

office@ikiu.ac.ir

http://www.ikiu.ac.ir

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

تهرانابتداي جاده لشكرك ابتداي خيابان نخل (نرسيده به چهارراه ميني سيتي)  4697-19395

info@pnu.ac.ir

http://www.pnu.ac.ir

دانشگاه پیام نور

تبریز- بلوار 29 بهمن دانشگاه تبريز16471-51666

webmaster@tabrizu.ac.ir

http://www.tabrizu.ac.ir

دانشگاه تبریز

تهران ـ تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و شهید چمران ـ صندوق پستی:111-14115

chan@modares.ac.ir

http://www.modares.ac.ir

دانشگاه تربيت مدرس

تهران -خیابان شهید دکتر مفتح ـ شماره 49 ـ کد پستی 15614

 

http://www.saba.tmu.ac.ir

دانشگاه تربيت معلم

تبریز ـ کیلومتر 35جاده تبریز ـ مراغه ـ  کد پستی 5375171379

president@azaruniv.edu

http://www.azaruniv.edu

دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

سبزوار - توحید شهر - پردیس دانشگاه - صندوق پستی:397

headoffice@sttu.ac.ir

http://www.sttu.ac.ir

دانشگاه تربیت معلم سبزوار

تفرشابتداي جاده تهران ـ کد پستی : 79611-39518

webmaster@taut.ac.ir

http://www.taut.ac.ir

دانشگاه تفرش

تهرانخيابان انقلاب نبش خيابان 16 آذر سازمان مركزي 6464 - 14155

publicrel@.ut.ac.ir

http://www.ut.ac.ir

دانشگاه تهران

تهران- خيابان انقلاب بين خيابان حافظ و خيابان استاد نجات اللهي شماره751 ص. پ :1644-14155

info@uast.ac.ir

http://www.uast.ac.ir

دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی

بوشهرخیابان شهید ماهینی- کد پستی: 7516913798

info@pgu.ac.ir

http://www.pgu.ac.ir

دانشگاه خلیج فارس

چابهار دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار کدپستی56499-99717

chancellor@cmu.ac.ir

http://www.cmu.ac.ir

دانشگاه دريانوردی و علوم دریایی چابهار

کرمانشاه -  طاق بستان- سازمان مركزي دانشگاه رازی ک.پ : 67346-67149

info@razi.ac.ir

http://www.razi.ac.ir

دانشگاه رازي

زابل-  میدان جهاد-  خیابان شهید مفتح-  صندوق پستی538-98615

chancellor@zabol.ac.ir

http://www.uoz.ac.ir

دانشگاه زابل

زنجان ـ بلوار دانشگاه (کیلومتر 6 جاده تبریز) ـ صندوق پستی 313

uni-zanjan@mail.znu.ac.ir

http://www.znu.ac.ir

دانشگاه زنجان

سمنانمیدان سعدی- بلوارمولوی نبش خيابان سوم -  سازمان مرکزی دانشگاه ـ صندوق پستی:363-35196 كدپستي: 45399-35196

info@semnan.ac.ir

http://www.semnan.ac.ir

دانشگاه سمنان

زاهدان -  خیابان دانشگاه987-98155

 

http://www.usb.ac.ir

دانشگاه سیستان و بلوچستان

تهران- ابتداي آزاد راه تهران قم - روبروی حرم امام خمینی (ره)کد پستی:18651-33191

info@shahed.ac.ir

http://www.shahed.ac.ir

دانشگاه شاهد

شهر کرد ـ کیلومتر 2 جاده سامان ـ صندوق پستی 115 ـ کد پستی88186-34141

info@sku.ac.ir

http://www.sku.ac.ir

دانشگاه شهرکرد

کرمانبزرگراه امام خميني(ره) ميدان افضلي پور-  كدپستي: 7616914111 - صندوق پستي76169133

sbuk@mail.uk.ac.ir

http://www.uk.ac.ir

دانشگاه شهید باهنرکرمان

ـ بزرگراه شهید چمران ـ اوین ـ بلوار دانشجو ـ دانشگاه شهید بهشتی

63113-19839

cc.sbu@sbu.ac.ir

http://www.sbu.ac.ir

دانشگاه شهید بهشتی

اهوازاتوبان گلستان دانشگاه شهيد چمران - سازمان مرکزی دانشگاه صندوق پستي:135كدپستي:

831351-61357

maroon@cua.ac.ir

http://www.cua.ac.ir

دانشگاه شهید چمران اهواز

بلوار جمهوري -  ساختمان مرکزی - ـ کد پستی : 84471-71946- صندوق پستی:1585-71345

suivo@shirazu.ac.ir

http://www.shirazu.ac.ir

دانشگاه شیراز

اصفهان -  دروازه تهران-  خیابان امام خمینی (ره)-  فلکه دانشگاه-  بلوار دانشگاه-  کد پستی: 83111-84156

info@cc.iut.ac.ir

http://www.iut.ac.ir

دانشگاه صنعتی اصفهان

تهرانخيابان حافظ روبروي خيابان سميه دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي تكنيك تهران)صندوق پستي: 4413-15875

info@aut.ac.ir

http://www.aut.ac.ir

دانشگاه صنعتی امیركبیر

مازندران بابل خيابان شريعتي ک.پ:47144 ص.پ:484

 

http://www.Nit.ac.ir

دانشگاه صنعتی بابل

تهران ـ خیابان میردامادغربی (سازمان مرکزی) ـ پ322 ـ کد پستی :1969764499 ـ صندوق پستی:4416ـ15875

riasat@kntu.ac.ir

http://www.kntu.ac.ir

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

شهر جدید سهند-  پردیس دانشگاه سهند صندوق پستي1996-51335

adminoffice@sut.ac.ir

http://www.sut.ac.ir

دانشگاه صنعتی سهند

شاهرود- بلوار دانشگاه-  صندوق پستی: 316 - کد پستی95161-36199

university@shahrood.ac.ir

http://www.shahroodut.ac.ir

دانشگاه صنعتی شاهرود

تهرانخیابان آزادی - نرسیده به میدان آزادی - صندوق پستی:8639-11365

web@sharif.edu

http://www.sharif.ac.ir

دانشگاه صنعتی شریف

شیرازبلوار مدرس -  صندوق پستی 313-71555

moghadasi@sutech.ac.ir

http://www.sutech.ac.ir

دانشگاه صنعتی شیراز

تهران ـ میدان رسالت ـ خیابان هنگام ـ خیابان دانشگاه علم وصنعت ایران كدپستي: 16846صندوق پستي: 163-16765

pub@iust.ac.ir

http://www.iust.ac.ir

دانشگاه علم و صنعت ایران

دامغان-  میدان دانشگاه ک. پ :

31167-36716

pr@dubs.ac.ir

http://www.dubs.ac.ir

دانشگاه علوم پایه دامغان

خرمشهر -  جنب پايگاه نيروي دريايي -  صندوق پستی669

 

http://www.khumsf.ac.ir

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

گلستان - گرگان ـ خیابان شهید بهشتی ـ صندوق پستی: 386

gausnr@gau.ac.ir

http://www.gau.ac.ir

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

مشهد - میدان آزادی (پارک) سازمان مركزي دانشگاه - کد پستی:48974-91779

coff@ferdowsi.um.ac.ir

http://www.um.ac.ir

دانشگاه فردوسی مشهد

قم ـ بلوار امين بلوار الغدير دانشگاه قم كدپستي:371614611

public-rel@qom.ir

http://www.qom.ac.ir

دانشگاه قم

کاشانكيلومتر 6 بلوار قطب راوندي -  کد پستی 51167-87317

proffice@.kashanu.ac.ir

http://www.kashanu.ac.ir

دانشگاه کاشان

سنندجخيابان پاسداران - بلوار پاسداران ـ صندوق پستی : 416 كدپستي:66177-15175

info@uok.ac.ir

http://www.uok.ac.ir

دانشگاه کردستان

اهوازملاثاني –  كدپستي: 73637-63417

 

http://www.ramin.ac.ir

دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين

استان گلستان شهرستان گنبد-خیابان شهید فلاحی- فرودگاه سابق-بلواربصیرت کدپستی99151-49717ص.پ:163

 

http://www.ghec.ac.ir

دانشگاه گنبد کاووس

رشت ـ خیابان ملت ـ جنب پارك قدس - سازمان مرکزی دانشگاه گیلان ـ صندوق پستی 1841

pr@guilan.ac.ir

http://www.guilan.ac.ir

دانشگاه گیلان

خرم آباد كيلومتر 5 جاده خرم آباد تهران -  صندوق پستی465

info@lu.ac.ir

http://www.lu.ac.ir

دانشگاه لرستان

بابلسر-  خیابان پاسداران-  سازمان مرکزی دانشکاه-  کد پستی: 47415

um@umz.ac.ir

http://www.umz.ac.ir

دانشگاه مازندران

اردبیل - انتهای خیابان دانشکاه  -  صندوق پستی: 179 ، کد پستی11367-56199

daftar-riyasat@uma.ac.ir

http://www.uma.ac.ir

دانشگاه محقق اردبیلی

ملاير  پارك سيفيه بلوار پرستار خيابان دانشگاه كدپستي: 65719

 

http://www.malayeru.ac.ir

دانشگاه ملاير

رفسنجان- ميدان پژوهش صندوق پستي: 518

 

http://www.vru.ac.ir

دانشگاه ولی عصر(عج)رفسنجان

بندر عباس- كيلومتر 9 جاده قديم ميناب -  صندوق پستی: 3995

hu@hormozgan.ac.ir

http://www.hormozgan.ac.ir

دانشگاه هرمزگان

خيابان حافظ ـ خيابان شهيد سرهنگ سخائي ـ بعد از تقاطع سي تير ـ پلاك 60

info@art.ac.ir

http://www.art.ac.ir

دانشگاه هنر

تبریز ـ خیابان آزادی ـ مابین زیرگذر حکیم نظامی و طالقانی ـ  دانشگاه هنر اسلامي تبريزكدپستي 5164736931 - صندوق پستی 4567/51335

intl_ofic@tabriziau.ac.ir

http://www.tabriziau.ac.ir

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

اصفهان - خیابان حکیم نظامی -  چهارراه خاقاني - صندوق پستی:1744

info@aui.ac.ir

http://www.aui.ac.ir

دانشگاه هنر اصفهان

یاسوج ـ خيابان ارتش سازمان مركزي دانشگاه ياسوج - کد پستی75914

 

http://www.yu.ac.ir

دانشگاه یاسوج

مازندران بابل خيابان شريعتي

 

http://www.Nit.ac.ir

دانشگاه صنعتي بابل

تهران- بلوار دهکده المپیک- تقاطع بزرگراه شهید همت کد پستی

84511-14896

info@atu.ac.ir

http://www.atu.ac.ir

دانشگاه علامه طباطبائي

یزد ـ صفاييه بلوار پروفسور حسابي ص. پ:

741-89195

president-office@yazduni.ac.ir

http://www.yazduni.ac.ir

دانشگاه يزد

دزفول ـ مقابل پایگاه چهارم شکاری ـ صندوق پستی:334-64615 كدپستي: 18674-64616

info@jus.ac.ir

http://www.jus.ac.ir

دانشگاه جندي شاپور

تهران ـ پل حافظ خیابان رودسر ـ ساختمان شماره 4. ص.پ:1111-15875

info@sea.ac.ir

http://www.ses.ac.ir

دانشكده علوم اقتصادي

بناب - انتهاي بزرگراه ولايت - جنب پليس راه بناب- تبريز

 

 

دانشكده فني و مهندسي بناب

بزرگراه شهيد چمران - پل مديريت - دانشگاه امام صادق(ع)

 

http://isu.ac.ir

دانشگاه امام صادق(ع)

اروميه جاده بند بعد از گلشهر 2 صندوق پستي:419-57155

admin@uut.ac.ir

http://www.uut.ac.ir

دانشگاه صنعتي اروميه

همدانبلوار شهید فهمیده خیابان مردم،ک.پ:13733-65169

ص.پ:579-65155

sanati_info@yahoo.com

http://www.hut.ac.ir

دانشگاه صنعتي همدان

مراغه اتوبان اميركبير شهرك گلشهر- کد پستی:83111-55181

office@mhec.ac.ir

http://www.mhec.ac.ir

دانشگاه مراغه