کارکنان دانشكده علوم به ترتیب حروف الفبا

رديف

نام خانوادگي

نام

رشته تحصيلي

مقطع

محل خدمت

دفتر کار تلفن داخلی

E- mail

1.      

احمدي

محمدحسن

زمین شناسی

کارشناسی ارشد

گروه زمین شناسی

س1 ط2

Ahmadi2002@yahoo.com

2.      

اخلي

نجمه

زیست شناسی

کارشناسی ارشد

گروه زیست‌شناسی

س1 ط همکف

najmeokhli@yahoo.com

3.      

اردنجي

محمد

کامپیوتر

کارشناسی

گروه علوم کامپیوتر

س3 ط همکف

m.ardanji@gu.ac.ir

4.      

افتخارالدین

فاطمه

ریاضی کاربردی

کارشناسی

گروه علوم کامپیوتر

س3 ط همکف

f.eftekhareddin@gu.ac.ir

5.      

برهاني

افضل السادات

زیست شناسی

کارشناسی ارشد

گروه زیست‌شناسی

س1 ط همکف

afzalborhani@yahoo.com

6.      

خالقي

سيدحسن

فیزیک

کارشناسی

گروه فیزیک

س2 ط2

 

7.      

رضايي نژاد

محمد

شیمی

کارشناسی

گروه شیمی

س1

m.rezaienegad@yahoo.com

8.      

شاه حسيني

مريم

فیزیک

کارشناسی ارشد

گروه فیزیک

س2 ط2

Shahhoseini62@yahoo.com

9.      

شهرکی

مریم

ریاضی محض-آنالیز

کارشناسی ارشد

آموزش

س3 ط همکف

m.shahraki@gu.ac.ir

10.   

عليمحمدزاده

سهره

شیمی

کارشناسی ارشد

گروه شیمی

س2 ط همکف

ayeeneroya@gmail.com

11.   

فرقاني

محمد

ادبیات

دیپلم

کارپردازی

س2 ط همکف

 

12.   

قوي اندام

اعظم

زیست شناسی

کارشناسی ارشد

گروه زیست‌شناسی

س1 ط 3

 

13.   

كريمي

خديجه سادات

فنی حرفه ای

دیپلم

دبیرخانه

س3 ط2

 

14.   

كشير

مريم

حسابداری

کاردانی

حوزه ریاست

س3 ط2

m.kashir@gu.ac.ir

15.   

مازندراني

رئوف

زیست شناسی

کارشناسی ارشد

گروه زیست‌شناسی

س1

Raouf_m_1@yahoo.com

16.   

مقدم

نوشين

شیلات

کارشناسی ارشد

گروه زیست‌شناسی

س1 ط همکف

Moghaddam352@yahoo.com

17.   

مهراني

سپيده

شیمی

کارشناسی ارشد

گروه شیمی

س2 ط2

Sepideh_mehrani@yahoo.com

18.

يونسي

مهدي

فیزیوتراپی

کارشناسی

آموزش

س3 ط همکف