آدرس : گرگان خیابان شهید بهشتی - دانشگاه گلستان سازمان مرکزی دانشگاه (دانشکده علوم انسانی)

تلفن: 32254263-017 و نمابر: 32254169-017

Email:herasat@gu.ac.ir