نام و نام خانوادگی: عبدالجواد باقری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مدیریت منابع انسانی

سمت: مدیر حراست

آدرس پست الکترونیک: @gu.ac.ir