آزمون مرحله دوم پذیرش دانشجویان دکتری تخصصی زمین شناسی و ریاضی برگزار گردید.

آزمون مرحله دوم پذیرش دانشجویان دکتری تخصصی رشته های زمین شناسی گرایش تکتونیک و ریاضی محض در دانشکده علوم برگزار گردید. در این آزمون از بین 16 نفر داوطلب زمین شناسی و 16 نفر داوطلب ریاضی، تعداد 3 نفر در رشته زمین شناسی گرایش تکتونیک و 6 نفر در رشته ریاضی محض و بعد از انجام مراحل مصاحبه و ارزیابی های آموزشی و پژوهشی به عنوان دانشجویان دکتری در دانشکده علوم مشغول به تحصیل خواهند شد.