به گزارش روابط عمومی؛ در راستاي همكاري هاي مطالعاتي و تحقيقاتي دانشگاه گلستان با دستگاه های اجرایی، تفاهم نامه ای فی ما بین دانشگاه گلستان و اداره کل بهزیستی استان منعقد شد.

     هدف از این تفاهم نامهکه به امضای دکتر فرهاد یغمائی رئیس دانشگاه گلستان و دکتر ابراهیم غفاری مدیرکل بهزیستی استان رسیده شکوفاسازی استعدادهای علمی و پژوهشی و تقویت روحیه ابتکار و کارآفرینی و فرهنگ کار مبتنی بر روشها و منابع جدید اطلاعاتی، شناسایی نخبگان علمی و مهارتی، گسترش و ارتقاء جایگاه آموزشهای مهارتی کشور و تدوین برنامه های آموزشی متناسب با نیازهای جامعه عنوان شده است.

HyperLink

     از اهم موضوعات مطرح شده می توان به برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت تخصصی و عمومی مشترک، حمایت از تحقیقات علمی کاربردی در جهت توسعه ارتباط بهزیستی و دانشگاه، طراحی و برگزاری همایشها و نشستهای علمی و کارگاههای آموزشی و پژوهشی اشاره کرد.

HyperLink

     قابل ذکر است این تفاهم نامه با حضور دکتر اقدسی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، دکتر خوش فر معاون دانشجویی و فرهنگی و دکتر امینی مدیر مرکز کارآفرینی و فناوری دانشگاه منعقد شده است.

HyperLink