نکوهش مکن چرخ نیلوفری را    برون کن زسر باد وخیره سری را 

درخت تو گر بار دانـــش بگیرد       به زیر آوری چرخ نیـــــلوفری را