آدرس : گرگان - خیابان شهید بهشتی - صندوق پستی 155

کد پستی : 15759-49138

تلفن : 2245882-0171

نمابر : 2245964-0171

پست الکترونیکی دانشکده : sciencefaculty@gu.ac.ir