اعضای هیأت علمی گروه به ترتیب حروف الفبا
HyperLink

نام و نام خانوادگی

مریم آق آتابای

درجه و تخصص

دکتری-تکتونیک

محل اخذ مدرک

ایران- دانشگاه شیراز

مرتبه علمی

دانشیار

ایمیل

maryamataby@yahoo.com

HyperLink

نام و نام خانوادگی

آرش امینی

درجه و تخصص

دکتری-رسوب‌شناسی و سنگ‌های رسوبی

محل اخذ مدرک

ایران- دانشگاه شیراز

مرتبه علمی

استادیار

ایمیل

Arash88amini@yahoo.com

HyperLink

نام و نام خانوادگی

عزیز رحیمی چاکدل

درجه و تخصص

دکتری- تکتونیک و دگرگونی

محل اخذ مدرک

انگلستان- دانشگاه لیورپول

مرتبه علمی

استادیار

ایمیل

rahimiaz@yahoo.co.uk

HyperLink

نام و نام خانوادگی

حامد رضایی

درجه و تخصص

دکتری-زمین‌شناسی مهندسی

محل اخذ مدرک

ایران- دانشگاه فردوسی مشهد

مرتبه علمی

استادیار

ایمیل

Rezaiy.hamed@gmail.com

HyperLink

نام و نام خانوادگی

مصطفی رقیمی

درجه و تخصص

دکتری-کانی‌شناسی

محل اخذ مدرک

هندوستان- دانشگاه پونا

مرتبه علمی

استاد

ایمیل

raghimi@yahoo.com

HyperLink

نام و نام خانوادگی

بهنام شفیعی

درجه و تخصص

دکتری- زمین‌شناسی اقتصادی

محل اخذ مدرک

ایران- دانشگاه شهید باهنر کرمان

مرتبه علمی

دانشیار

ایمیل

Behnam.shafiei@gmail.com

HyperLink

نام و نام خانوادگی

غلامحسین شمعانیان

درجه و تخصص

دکتری- زمین‌شناسی اقتصادی

محل اخذ مدرک

ایران- دانشگاه شهید بهشتی

مرتبه علمی

دانشیار

ایمیل

shamanian@yahoo.com

HyperLink

نام و نام خانوادگی

حجت الله صفری

درجه و تخصص

دکتری- تکتونیک

محل اخذ مدرک

ایران- دانشگاه تربیت مدرس

مرتبه علمی

دانشیار

ایمیل

Safari.ho@Gmail.com

HyperLink

نام و نام خانوادگی

هادی عمرانی

درجه و تخصص

دکتری-پترولوژی

محل اخذ مدرک

ایران- دانشگاه تبریز

مرتبه علمی

استادیار

ایمیل

omrani.hadi@yahoo.com

HyperLink

نام و نام خانوادگی

منصوره قبادی‌پور

درجه و تخصص

دکتری- چینه و فسیل‌شناسی

محل اخذ مدرک

ایران- دانشگاه اصفهان

مرتبه علمی

دانشیار

ایمیل

mghobadipour@yahoo.co.uk