کارشناسان آموزشی گروه زمین شناسی
HyperLink

نام و نام خانوادگی

محمدحسن احمدی

درجه و تخصص

کارشناسی ارشد- زمین‌شناسی اقتصادی

محل اخذ مدرک

ایران- دانشگاه گلستان

سمت

کارشناس آزمایشگاه

ایمیل

ahmadi2002@gmail.com