کارشناسان گروه زیست‌شناسی به ترتیب حروف الفبا
HyperLink

نام و نام خانوادگی

نجمه اخلی

درجه و تخصص

کارشناسی ارشد- سیستماتیک علوم جانوری

محل اخذ مدرک

ایران- دانشگاه آزاد دامغان

سمت

کارشناس آزمایشگاه

ایمیل

najmeokhli@yahoo.com

HyperLink

نام و نام خانوادگی

افضل السادات برهانی

درجه و تخصص

کارشناسی ارشد- فیزیولوژی گیاهی

محل اخذ مدرک

ایران- دانشگاه آزاد گرگان

سمت

کارشناس آزمایشگاه

ایمیل

afzalborhani@yahoo.com

HyperLink

نام و نام خانوادگی

اعظم قوی اندام

درجه و تخصص

کارشناسی ارشد- سیستماتیک علوم گیاهی

محل اخذ مدرک

ایران- دانشگاه آزاد گرگان

سمت

کارشناس آزمایشگاه

ایمیل

 

HyperLink

نام و نام خانوادگی

رئوف مازندرانی

درجه و تخصص

کارشناسی ارشد- فیزیولوژی گیاهی

محل اخذ مدرک

ایران- دانشگاه گلستان

سمت

کارشناس آزمایشگاه

ایمیل

Raouf_m_1@yahoo.com

HyperLink

نام و نام خانوادگی

نوشین مقدم

درجه و تخصص

کارشناسی ارشد- شیلات

محل اخذ مدرک

ایران- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

سمت

کارشناس آزمایشگاه تحقیقاتی

ایمیل

Moghaddam352@yahoo.com