HyperLink

نام و نام خانوادگی

محسن مظاهری تهرانی

درجه و تخصص

کارشناسی ارشد- شیمی آلی

محل اخذ مدرک

ایران- دانشگاه صنعتی اصفهان

مرتبه علمی

مربی

ایمیل

mmazaheritehrani@yahoo.com

3. مقالات علمی منتشر شده

 1. M. Mazaheritehrani, J. Asghari, Pinacol Coupling of Carbonyl Compounds by using Al- NaOH/MeOH  under Microwave Irradiation, Indian Journal of Chemistry, Vol. 45B, January 2006, pp. 332-334
 2. E. Asghari, K. Razmjoo and M. Mazaheritehrani, Effect of nitrogen rates on yield, yield components and grain protein of grain sorghum(Sorghum bicolor), Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, Vol. 13(1), Apr – May 2006, pp. 49-57.

اصغری ،ا.،رزمجو،خ.ومظاهری تهرانی،م.1385.اثرمیزان نیتروژن بر عملکرد،اجزای عملکردودرصد پروتئین دانه چهاررقم سورگوم دانه ای.مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی،1385،( 1): 57-49

 

3. عبدالهی ،ک.موحدی نایینی،ع.مشایخی،ک.و مظاهری تهرانی،م. بررسی غلظت و جذب عناصر ورشدگیاه گوجه فرنگی در محیط های کشت تهیه شده از پیت مرداب آب بندان سرساری. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی،سال چهاردهم ،شماره چهارم ، مهر- آبان 1386.

 1. M. Mazaheritehrani, J. Asghari,  et al, Microwave-assisted synthesis of nano-sized  cadmium  oxide (CdO) as a new and highly efficient catalyst for solvent free acylation of    amines and alcohols, asian journal of chemistry,vol.22,No.4,2010,pp.2554-2564.

 

 

 1. J. Asghari, M.Mazaheritehrani, Extraction of tannin from Eucalyptus camaldulensis Dehnh. and trimyristin from   Myristica fragrans Houtt. by using microwave irradiation Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, Vol. 26, No. 2, 185-195, 2010.

 

 

 1. J. Asghari, B. Ondruschka, M.Mazaheritehrani, Extraction of bioactive chemical compounds from the medicinal Asian plants by microwave irradiation, Journal of Medicinal Plants Research, Vol. 5(4), pp. 495-506, 18 February, 2011.
 2. Jila Asghari, Cheshmnaz Khamoie Touli and Mohsen Mazaheritehrani, Microwave- assisted hydrodistillation of essential oils from Echinophora Platyloba DC. Journal of Medicinal Plants Research, Vol. 6(28), pp.4475-4480, 25 July, 2012.
 3. Jila Asghari, Cheshmnaz Khamoie Touli ,Mohsen Mazaheritehrani and Mahnaz Aghdasi,  Comparison of the Microwave-Assisted Hydrodistillation with the Traditional Hydrodistillation Method in the Extraction of Essential Oils from Ferulago angulata (Schelcht.) Boiss,  European Journal of Medicinal Plants, Vol. 2(4),pp. 324-334, Oct, 2012.
 4. Jila Asghari, Sohreh Alimohammadzadeh, Mohsen Mazaheritehrani, Extraction and determination of essential fatty acids from Portulaca oleracea leaves, Journal of Herbal drugs, 2012, 3 (3),  157-164.

 

 

 

.ژيلا اصغري،سهره عليمحمدزاده،محسن مظاهري تهراني، استخراج وتعیین مقداراسیدهای چرب ضروری در 9

 

 

برگ گیاه خرفه ، فصلنامه داروهاي گياهي ، سال سوم،شماره 3(پاييز 1391) ،166-157.

 

 

 1. Jila Asghari , Mohammad Salehi, Mohsen Mazaheri Tehrani, Isolation of borneol and bornyl acetate from Ferulago macrocarpa by microwave irradiation, Journal of Herbal drugs, 2013, 4 (2),  89-94.

 

 

 

 

 

4. طرح های تحقیقاتی

 

 

 

 1. روش آسان برای تهیه ترکیبات کربونیلی از اکسیم با استفاده از Bi(NO3)3  ساپورت شده برروی سیلیکاژل تحت تابش با اشعه ریزموج
 1.  
 1.  
 2. سنتز حدواسط ترکیبات آلی سیلیکون برای آنالوگ تستوسترون
 3. آسیلاسیون الکلها و فنول ها با استفاده از CuCl2 تحت تابش با اشعه ریزموج
 4. بررسی واکنش نوکلئوفیلی SN1 در شرایط بدون حلال با استفاده از مایکروویو و مقایسه آن با روش حرارتی
 5. اکسیداسیون آمین های آروماتیک و آلیفاتیک با استفاده از بستر FeSO4 / KMnO4   ساپورت شده بر روی SiO2  
 6. روشهای خنثی سازی بومی بشکه های خالی والمنت فیلترهای مستعمل ایستگاههای  T.B.C  آغشته به مواد بودار کننده
 7. بررسی واکنش سوزوکی  تحت تابش با اشعه ريز موج (مايكروويو)
 8.  استخراج هورمون E و Z گوگول استرون از رزین مثقل با استفاده از تشعشع  اشعه ریزموج
 9. مطالعه اثر PH الکترولیت روی نانو ساختار،خواص فیزیکی والکتروشیمیایی دی اکسید منگنز
 10.   سنتز  CdOنانو ذره به کمک امواج ریز موج و بررسی فعالیت کاتالیتیکی آن در اسیلاسیون آمین
 11.  استخراج گياهان دارويي بومي ايران با استفاده ازتشعشع اشعه ریزموج 

 

                                                                       

 

 

 

5. شرکت در کنگره ها وسمینارهای تخصصی

 

 

 

 1. M. Ghiaci and M. Mazaheritehrani, Intermediates to Theinamycine and Penem Antibiotics, Chimia, 36 th IUPAC Congress, Geneva, Switzerland, August 17-22, 1997.
 1.  
 1.  

 

 1. Chemistry and Engineering Congress, Kerman, Iran, 1997.
 2. Solid State Conference, Bratislava, Slovakia, 2002.
 3. M. Mazaheritehrani and L. Blanko, Synthesis of an Intermediate Organo Silicon Compound for the Production of Testosterone, ICOB-4 & ISCNP-24 IUPAC International Conference on Biodiversity and Natural Products: Chemistry and Medical Applications, New Delhi India, 26-31 January 2004.
 4. J. Asghari, M. Mazaheritehrani and Y. Shaikh, Aromatic Nucleophilic Substitution reaction with Amine derivatives and Phenoxides under Microwave Irradiation, 2 ND International Meeting on Medicinal and Pharmaceutical Chjemistry IMMPC-2 October 10-14, 2004, Antalya- Turkey.
 5. M. Mazaheritehrani, Pinacol Coupling of Carbonyl Compounds by using Al- NaOH/MeOH  under Microwave Irradiation, , 2 ND International Meeting on Medicinal and Pharmaceutical Chjemistry IMMPC-2 October 10-14, 2004, Antalya- Turkey.
 6. M. Mazaheritehrani, J. Asghari, Facile method for the regeneration of Carbonyl Compounds from Oximes with Bi(NO3)3- Silica gel under Microwave Irradiation., M.A.S.-05 Symposium on Microwave Accelerated Synthesis, September 14-16, 2005, Duesseldorf, Germany.
 7. M. Mazaheritehrani, J. Asghari, CuCl2 as a catalyst for the acylation of Alcohols and Phenols with acid anhydride under Microwave Irradiation.,IUPAC ICGC-1, 1st International IUPAC Conference on Green-Sustainable Chemistry, September 10-15, 2006, Dresden, Germany.
 8. J. Asghari, M. Mazaheritehrani, Synthesis and characterization of CdS/polystyrene  nano composite by using microwave irradiation, Second International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials,March 5-9 . 2011, استراسبورگ , France.
 9. J. Asghari, M. Mazaheritehrani, Oxidation of Amines by using solid supported Fe/Permanganat under …  M.A.S.-05 Symposium on Microwave Accelerated Synthesis, September 14-16, 2005, Duesseldorf, Germany.
 10. ژیلا اصغری ،آندروشکا، محسن مظاهری تهرانی، استخراج ترکیب فعال بیولوژیکی ... ، اولین سمینار کشوری فراوری گیاهان داروئی و فراورده های صنعتی ،14 اسفند 1387 ، گرگان،ایران.                       

 

 

6. سابقه تدریس

 

ازسال 1378 تاکنون ( دروس: شیمی آلی1- شیمی آلی2-  شیمی تجزیه – شیمی عمومی – شیمی آلی فلزی – اصول صنایع شیمیایی – طیف سنجی مولکولی – بررسی متون علمی شیمی)

 

 

آزمایشگاههای: شیمی آلی- جداسازی وشناسایی مواد الی - شیمی تجزیه – شیمی عمومی و کنترل کیفیت آب

 

7. استاد راهنمای پروژه ها

 

 

 

1- مشاور پروژه کارشناسی ارشد خانم کلثوم عبداللهی رشته خاکشناسی با عنوان: بررسی مواد آلی موجود در مرداب آب بندان سر و امکان استفاده از آن در کشتهای گلدانی

 

 

2- مشاور پروژه کارشناسی ارشد آقای جواد صالحی رشته فیتوشیمی با عنوان: بهینه کردن استخراج بورنیل و بورنیل استات ازگیاه چویل دانه درشت بوسیله مایکروویو

3- مشاور پروژه کارشناسی ارشد آقای حسن رضایی سرشت رشته فیتوشیمی با عنوان: بررسي فيتوشيميايي ريشه گياه هفت بند افغاني

4-  مشاور پروژه کارشناسی ارشد خانم سهره علیمحمدزاده رشته فیتوشیمی با عنوان: استخراج و تعیین مقدار اسیدهای چرب ضروری از برگ گیاه خرفه (Portulaca oleracea l)  دردو منطقه گلستان وآذربایجان غربی

5- مشاور پروژه کارشناسی ارشد آقای قلی نژاد رشته فیتوشیمی با عنوان: بررسي  برخی اسیدهای چرب موجود درمنزول  Ilex Aqlifolium) ( شهرستان گرگان     

 

8. عضویت در مجامع علمی وفرهنگی

 

 

 

نماینده انجمن شیمی ایران در دانشگاه گلستان

 

 

 

9. سوابق اجرایی

 

 

مدیر آموزشی دانشگاه گلستان (1391-1387)

 

10. همکاری با مراکزتحقیقاتی و دستگاههای اجرایی

 

 

 

 طرح تحقیقاتی با شرکت گاز استان گلستان در زمینه: روشهای خنثی سازی بومی بشکه های خالی والمنت  فیلترهای مستعمل ایستگاههای  T.B.C  آغشته به مواد بودار کننده