اعضای هیأت علمی گروه آمار به ترتیب حروف الفبا
HyperLink

نام و نام خانوادگی

منوچهر بابانژاد

درجه و تخصص

دکتری-استنباط

محل اخذ مدرک

بلژیک- دانشگاه گنت

مرتبه علمی

دانشیار

ایمیل

mbaba22@yahoo.com

m.babanejad@gu.ac.ir

HyperLink

نام و نام خانوادگی

مهناز خلفی

درجه و تخصص

دکتری-احتمال

محل اخذ مدرک

ایران- دانشگاه شیراز

مرتبه علمی

استادیار

ایمیل

mahnaz_khalafi@yahoo.com

HyperLink

نام و نام خانوادگی

وحید رنجبر یانه‌سری

درجه و تخصص

دکتری-احتمال

محل اخذ مدرک

ایران- دانشگاه فردوسی مشهد

مرتبه علمی

استادیار

ایمیل

r.ranjbar@gu.ac.ir

HyperLink

نام و نام خانوادگی

کامل عبدالله نژاد

درجه و تخصص

دکتری-استنباط

محل اخذ مدرک

ایران- دانشگاه شیراز

مرتبه علمی

استادیار

ایمیل

Kamel_abdollahnezhad@yahoo.com

HyperLink

نام و نام خانوادگی

مجید عظیم‌محسنی

درجه و تخصص

دکتری-احتمال

محل اخذ مدرک

ایران- دانشگاه شیراز

مرتبه علمی

استادیار

ایمیل

azim_mohseni@yahoo.com

HyperLink

نام و نام خانوادگی

فرهاد یغمایی

درجه و تخصص

دکتری-احتمال

محل اخذ مدرک

ایران- دانشگاه شیراز

مرتبه علمی

دانشیار

ایمیل

f_yaghmaie@yahoo.com