اطلاعیه مهلت نهایی تحویل گزارش کارآموزی

پایان دی ماه جاری آخرین مهلت ارائه گزارش نهایی (مطابق با دستورالعمل موجود در صفحه سایت اداره ارتباط با صنعت دانشگاه)

کارآموزی تابستان 90 دانشجویان مهندسی شیمی به دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه و ثبت نمره در سامانه می باشد.

کلیه عواقب مربوط به عدم تحویل به موقع گزارش به عهده دانشجو خواهد بود.